Home Fashion In Paris, Pushing the Men’s Wear Boulder Along